Политика за поверителност - Teodora Koleva School
Loading animation image

Политика за поверителност

Дефиниции

 • “НИЕ”“TKS” – означава “Белослава 27 “ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна , Ул. Мур 14, ЕИК 203282681, тел: +359 877776540, e-mail: info@teodorakolevaschool.com, собственик на онлайн магазина на www.teodorakolevaschool.com
 • “САЙТ” – означава уебсайта на адресwww.teodorakolevaschool.com
 • “АКАУНТ” – означава акаунт регистриран на www.teodorakolevaschool.com
 • “ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.teodorakolevaschool.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 • “ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
 • “КУПУВАЧ” – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
 • “ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (“ЗЗП”) и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (“ЗПЦСЦУПС”).
 • “ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (“ЗЗЛД”).
 • „ОРЗД“ – означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват предимно на териториите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В много редки случаи е необходимо обработването да се извършва в трети държави, находящи се извън посочените територии. При всички случаи обработването на Вашите лични данни се извършва само за срока и за целите, за които са предоставени.

  1. Какви лични данни събираме
   1. Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, абонирате се за нашите специални оферти, кандидатствате за кредит, участвате в томбола и др., събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.
   2. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
   3. Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.
  1. Цели на обработване на личните данни.
   1. Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила. В случай, че конкретна функционалност на сайта (покупка на стока; получаване на информация за актуални промоции и други активности; създаване на профил и/или др.) изисква предоставяне на лични данни, непредоставянето им означава, че няма да можете да се възползвате от същата. Основание за обработване на данните: член 6 алинея 1 буква б) и/или буква в) и/или буква е) от ОРЗД.
   2. В случай, че сте се абонирали, обработваме Вашите данни за да Ви информираме на посочените от Вас контакти (посредством кратко/и SMS, Viber, email и/или др. съобщение/я) за актуални промоции и други активности. В определени случаи, по наша преценка, с посочените от Ваша страна при абонамента контакти, може да бъдете включен в организирани от Нас томболи или други игри на случаен принцип, участието, в които не е обвързано с покупка. Съгласието за абонамент по всяко време може да бъде оттеглено. Основание за обработване на данните: член 6 алинея 1 буква а) и/или буква е) от ОРЗД.
   3. Обработваме личните Ви данни за маркетингови цели, за да получавате информация/рекламни съобщения, включително такива/и основана/и на базата на анализ на историята на потребителското Ви поведение. Основание за обработване на данните: член 6 алинея 1 буква а) и/или буква е) от ОРЗД.
   4. В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности. Основание за обработване на данните: член 6 алинея 1 буква а) и/или буква е) от ОРЗД.
   5. Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция. Основание за обработване на данните: член 6 алинея 1 буква а) и/или буква б) и/или буква в) и/или буква е) от ОРЗД.
  1. Разкриване пред трети страни

За изпълнение на целите по т. 2, или на законови такива е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски фирми, финансови институции и др.), доставчици на услуги в областта на маркетинга, пазарните проучвания, анализ на потребителското поведение (напр. Google, Facebook) и др. подобни,или пред компетентни органи.

  1. Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

  1. Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

  1. Права на субекта на лични данни

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни (в т. ч да се откажете от абонамента за актуални промоции и други активности), да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до info@teodorakolevaschool.com. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася. На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.